Acasă Cadru legislativ Departament CDFC Acte inscriere conversie


Acte necesare înscrere
Conversie Profesionalaa. cerere de înscriere tip;

b. diplomă de bacalaureat, în original;

c. diploma de absolvire a studiilor universitare de licenţă (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, ori adeverinţa de absolvire (pentru promoţia absolventă în anul concursului; adeverinţa trebuie să conţină media anilor de studiu) – în original şi pentru diplomă o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);

d. foaia matricolă / suplimentul la diplomă, în original;

e. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);

f. cartea de identitate/paşaport – copie; copie după buletinul de identitate;

g. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);

h. adeverinţă din care să rezulte calitatea de cadru didactic în învăţământul preuniversitar;

i. adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studenţesc;

j. 2 fotografii de 3 x 4 cm;

k. chitanţăde plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii).Înapoi la Departament CIDFC