Sigla USV Suceava
Link-uri utile
Caută în acest site:
Caută
#
#
#####
#

Acte necesare admitere Licenţă ID - USV

 • cerere de înscriere tip (eliberată de universitate);
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, sau adeverinţă (pentru promoţia absolventă în anul concursului) în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
  • pentru candidaţii care se înscriu şi la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care doreşte să se înscrie, în locul diplomei de bacalaureat/adeverinţei de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan, la Facultatea unde a depus documentul original);
  • pentru candidaţii care s-au înscris şi la o altă instituţie de învăţământ superior şi nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de bacalaureat.
 • foaia matricolă pentru studiile liceale, în original;
 • diploma de licenţă (diploma echivalentă acesteia) sau diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea domeniu / program de studii sau să se înscrie pentru continuarea studiilor, în original;
 • foaia matricolă de la facultate sau suplimentul de la diploma de licenţă, în original, absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea program de studii;
 • copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 • copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează un al doilea program de studii, cu precizarea numărului de semestre finanţate de la buget);
 • adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studenţesc, cu excepţia candidaţilor care se înscriu la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, programul de studii Educaţie Fizică şi Sport (a se vedea punctul 5.4.4 din Regulamentul de admitere);
 • cartea de identitate/paşaport – copie;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii) sau acte doveditoare pentru scutirea de taxă (unde este cazul);
 • 2 fotografii de 3 x 4 cm;
 • dacă este cazul, documentul în original care atestă distincţia obţinută la faza naţională sau internaţională a unor olimpiade şcolare; Certificatul de agrementare eliberat de USV în urma concursului „Student pentru 1 zi”; Adeverinţă de la federaţia de specialitate din care să rezulte că este campion naţional, european, mondial sau olimpic (pentru candidaţii care se înscriu la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport);
 • procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.
Observaţie!
Se vor lua în considerare numai actele care nu prezintă ştersături, adăugiri, modificări şi au numele persoanelor semnatare şi ştampila unitătii emitente în clar.
Atenţie!
Înscrierea candidaţilor pentru concursul de admitere se face numai în intervalul de zile stabilit

Pentru informatii mai detaliate (metodologie, probe de admitere, taxe, scutiri, rezultate) accesaţi paginile Web ale Departamentelor ID/FR din cadrul  facultăţilor, sau site-ul universităţii


#